10 برتری اپلیکیشن نسبت به وب سایت

10 برتری اپلیکیشن نسبت به وب سایت
این مقاله فقط به نکاتی اشاره دارد که اپلیکیشن ها میتوانند کاربرد بیشتری نسبت به وب سایتهای تلفن همراه ارائه دهند. هدف از این مقاله توضیح درمورد نصب اپلیکیشن های تلفن همراه به عنوان یک جایگزین بهتر برای وب سایت های تلفن همراه نیست.
ادامه مطلب